Jump to content

Guidelines

77Hobby Forum's main language is Polish. English version is provided for user interface only. All formal documents are available in Polish only and they are binding for all users.

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z Forum 77Hobby, zwanym dalej „Forum”, będącym internetową platformą grupy dyskusyjnej o tematyce modelarskiej dostępną pod adresem internetowym (URL) http://forum.77hobby.pl.
 2. Forum prowadzone jest przez właściciela sklepu internetowego 77Hobby.pl, tj.: 77Group Kowalski Szeląg S.J. (dane kontaktowe dostępne pod http://77hobby.pl/kontakt), zwanym dalej „77Hobby”.
 3. Celem Forum jest umożliwienie wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji na tematy hobby modelarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z produktami oferowanymi przez 77Hobby. Na Forum mogą być także realizowane cele 77Hobby, np. budowanie bazy wiedzy, realizowanie usługi wsparcia technicznego dla Klientów 77Hobby, etc.
 4. Administratorem Forum, zwanym dalej „Administratorem”, jest 77Hobby.
 5. Użytkownikiem Forum, zwanym dalej „Użytkownikiem” jest osoba, która korzysta z internetowej platformy Forum.
 6. Użytkownikiem Forum może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13. rok życia i posiada zgodę opiekunów prawnych na korzystanie z Forum. Zgodę taką należy dostarczyć na piśmie do Administratora.
 7. Moderatorem Forum, zwanym dalej „Moderatorem”, jest osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyznaczona przez Administratora do pełnienia szczególnych zadań związanych z zarządzaniem i obsługą Forum.
 8. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z regulaminem i dobrowolnie akceptuje jego postanowienia.
 9. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. Opcjonalnie Administrator może udostępnić inne języki platformy Forum, ale nie zapewnia tłumaczenia treści umieszczanych na Forum przez Użytkowników.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady korzystania z Forum

 1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.
 2. Pełne korzystanie z Forum, w szczególności umieszczanie na Forum treści (pisanie wiadomości, zadawanie pytań, etc.), wymaga założenia konta Użytkownika na Forum.
 3. Do rejestracji wymagane jest podanie unikalnej nazwy użytkownika, miejsca zamieszkania oraz adresu e-mail. Wszystkie inne informacje podawane są przez Użytkowników dobrowolnie i będą one dostępne dla innych Użytkowników (z wyjątkiem adresu e-mail). Zakres i zasady przetwarzania podanych w trakcje rejestracji Użytkownika danych określone są szczegółowo w Polityce Prywatności Forum.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na Forum.
 5. Administrator może regulować dostęp do treści dostępnych na Forum za pomocą systemu uprawnień, np. udostępniać niektóre treści wyłącznie wybranym grupom Użytkowników, wg własnego uznania.
 6. Zabronione jest wykonywanie wszelkich prób przełamania systemów zabezpieczeń i regulacji uprawnień Forum.
 7. Bez pisemnej zgody Administratora zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści i odnośników o charakterze reklamowym czy komercyjnym. Zakaz ten dotyczy wszelkich miejsc, w których Użytkownicy mogą wprowadzać dane, także w tzw. "awatarze” (graficznej reprezentacji Użytkownika na Forum), sygnaturze umieszczanych na Forum wiadomości, treści wiadomości, etc.
 8. Treści publikowane przez Użytkownika muszą być zgodne z tematyką Forum, określoną oddzielnie dla każdego z działów Forum (wydzielonych tematycznie pod-forum).
 9. Tematy prywatne (nie przeznaczone dla ogółu Użytkowników Forum) należy poruszać bezpośrednio w zainteresowanym gronie Użytkowników, przy pomocy wiadomości prywatnych (jedna z funkcjonalności platformy Forum, tzw. „PM” lub „PW”).
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, wzywającymi do nienawiści na jakimkolwiek tle (rasowym, etnicznym, wyznaniowym, orientacji seksualnej, etc.), propagujących przemoc lub uznanych powszechnie za niewłaściwe lub obraźliwe.
 11. Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby publikować treści bez błędów gramatycznych ani ortograficznych, formułowane w jasny i zwięzły sposób.
 12. Na Forum obowiązują ogólnie przyjęte zasady tzw. „Netykiety” (zbiór ogólnie przyjętych zasad zachowania, pisania i prowadzenia dyskusji przez Internet; definicja wg Wikipedii).
 13. Moderator ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników Forum oraz do modyfikowania tych treści, które nie spełniają postanowień Regulaminu. W szczególności Moderator może wprowadzać do zmieszczonych przez Użytkownika treści zmiany, przenosić do innych działów Forum, a nawet je kasować.
 14. Moderator ma prawo do oceny zachowania Użytkownika względem postanowień regulaminu, a w przypadku łamania postanowień Regulaminu do wystosowania upomnienia i/lub nałożenia sankcji na Użytkownika.
 15. Administrator udostępnia dodatkowy dokument zawierający wskazówki i uszczegóławiający zasady korzystania z Forum – Zasady korzystania z Forum. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z tym dokumentem i stosowania się go jego zapisów.

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane na Forum treści.
 2. W szczególności Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 3. Wyłącza się także wszelką pośrednią odpowiedzialność Administratora związaną z wykorzystaniem treści zawartych na Forum. Użytkownicy korzystają z opublikowanych na Forum informacji na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Upomnienia i sankcje

 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Moderator może ukarać Użytkownika upomnieniem na Forum, we wiadomości PW i/lub punktami ostrzeżeń.
 2. Punkty ostrzeżeń są zapisywane na koncie Użytkownika. W zależności od ilości zapisanych na koncie punktów Użytkownik będzie miał czasowo włączone następujące sankcje ograniczające możliwość korzystania z Forum: moderowanie każdej wiadomości pisanej przez Użytkownika, wyłączenie możliwości pisania wiadomości, wyłączenie możliwości logowania się do Forum (tzw. „ban”)
 3. System punktów ostrzeżeń oraz ew. sankcji stosowanych przez Moderatora jest opisany w dokumencie Ostrzeżenia i sankcje.
 4. W przypadku uporczywego niestosowania się do postanowień Regulaminu Moderator może całkowicie i bezterminowo zablokować dostęp Użytkownika do Forum, a nawet usunąć konto Użytkownika.
 5. W wyjątkowych przypadkach rażącego naruszania Regulaminu Forum Moderator może w trybie natychmiastowym, całkowicie i bezterminowo zablokować dostęp Użytkownika do Forum, a nawet usunąć konto Użytkownika.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Moderatora do Administratora Forum.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników na stronach Forum.
 2. Po ukazaniu się na stronach Forum informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z Forum oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika wprowadzonych zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku nieakceptowania wprowadzonych zmian Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Forum i powiadomić o tym Administratora. Brak akceptacji zmian w regulaminie będzie skutkował usunięciem konta Użytkownika.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31. sierpnia 2017 roku.
×
×
 • Create New...